ROK KUKOVEC s.p.
ACI SERVIS

Malečnik 248
2229 Malečnik

G: 041 757 225

[email protected]

Servis / vzdrževanje

Servis / vzdrževanje

SERVISER

Serviser je strokovno usposobljena oseba, ki se ukvarjaja z dejavnostjo namestitve in vzdrževanja naprav (hladilna in klimatizacijska oprema, toplotne črpalke), ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, preverjanja uhajanja plinov (snovi) ter njihov zajem.

Serviserji morajo obvladati strokovno-teoretično znanje in ga povezovati s praktičnim znanjem, za kar so se dolžni strokovno usposabljati ter izpopolnjevati svoje znanje in veščine.

Preverjanje strokovne usposobljenosti serviserjev nepremične opreme za hlajenje in
klimatizacijo ter toplotnih črpalk poteka kot to določa Uredba 842/2006/ES o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (OJ L 161/2006) in Uredba 1005/2009/ES o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (OJ L 286/2009) ter Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Ur.l. RS št. 41/2010). Vsebina strokovne usposobljenosti je opredeljena v Uredbi 303/2008/ES o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju (OJ L 92/2008).

Le serviser, ki ima spričevalo, je strokovno usposobljen za pravilno namestitev, vzdrževanje ali servisiranje in preverjanje uhajanja pri nepremičnih hladilnih, klimatskih sistemih in toplotnih črpalkah ter zajemanje plinov (snovi) iz omenjenih
sistemov in opreme, s čimer se zagotovi njihovo recikliranje, predelavo ali uničenje.
Dejavnost zajema se izvaja pred končno odstranitvijo opreme in kadar je to primerno, tudi pred vzdrževalnimi ali servisnimi posegi.

Notranje povezave

© 2024 ROK KUKOVEC s.p.

Izdelava: NAVDIH.NET